2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
   
 
กลุ่มสาระ :
ชื่อ :
ณ วันที่ : เลือกวันที่    
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
รายชื่อบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
กลุ่มสาระ
1  นาง กนกกร กอไธสง  01. ผู้บริหาร
2  นางสาว วีณา เจียรพินิจนันท์  01. ผู้บริหาร
3  นาย วิโรจ หลักมั่น  01. ผู้บริหาร
4  นาย เสน่ห์ เอื้อแท้  01. ผู้บริหาร
5  นาย ทวี เขื่อนแก้ว  01. ผู้บริหาร
6  นางสาว รัตติพร เสาจินดารัตน์  02. งานห้องสมุด
7  นางสาว ศศลักษณ์ เครือนันตา  02. งานห้องสมุด
8  นางสาว นันทนาพร วงศ์ยศ  02. งานห้องสมุด
9  นางสาว กฤติยา หอมเพียร  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10  นางสาว นารีรัตน์ จัดสวย  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11  นางสาว ปนัดดา ยะติน  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12  นางสาว กนกพร นิลแพทย์  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13  นางสาว พรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14  นาย กิติศักดิ์ พรมคำ  04. ภาษาไทย
15  นางสาว มีนณา ธนันไชย  04. ภาษาไทย
16  นางสาว เบญจมาศ นวลอนงค์  04. ภาษาไทย
17  นางสาว ดานุมาศ ทิยาว  04. ภาษาไทย
18  นาง จานทองบุญ กลมมา  04. ภาษาไทย
19  นางสาว กุลธิดา หล้ามะณี  04. ภาษาไทย
20  นางสาว พัชรกรณ์ ชัยชนะ  04. ภาษาไทย
21  นาง กาญจนา ต๊ะวงศ์ษา  04. ภาษาไทย
22  นาง นฤมล สกุลไทย  04. ภาษาไทย
23  นางสาว สุปราณี กาศเกษม  04. ภาษาไทย
24  นาง พิมพ์ทอง มหาแก้ว  04. ภาษาไทย
25  นาง ศิริญญา เขื่อนแก้ว  04. ภาษาไทย
26  นางสาว ภรณ์ชนก สุทธหลวง  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27  นาย วรกมล ตั๋นมาเชื้อ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28  นาง ทัศนีย์ ตรีเพ็ชร  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29  นางสาว เมธาพร สงกานต์ทิพ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30  นาง สุพรทิพย์ เปี้ยปลูก  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31  นาง กาญจนา ขอน้อย  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32  นางสาว ณฐาวิภา ดอนอุบล  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
33  นาง มูรติ จัดของ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34  นาง โสภิณ ศิริคำน้อย  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
35  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สชญา หล้าอินเชื้อ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
36  นาง กัญญารัตน์ นาคอ่อน  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37  นาง อัญชลี ไชยดี  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญเรือน เพ็งมา  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39  นาง พราวพร ปันตา  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40  นาง มงคลยา พานดง  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41  นาง ลลิตา ประชุมฉลาด  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
42  นาง รักชนก ศรีชมภู  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43  นางสาว วิภาวรรณ อุตจันทร์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
44  นางสาว จุฑามาศ กันทะวัง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
45  นาย พงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
46  นางสาว พิมพ์ชนก หมอกฤทธิ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
47  นาย ฐิติกร หล้าวงศ์ษา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
48  นาง วริศรา กิจจาภินันท์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
49  นาง จิรารัตน์ วงศ์วิไล  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
50  นาง จริยา โชติคณากุล  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
51  นาย ชลธิช ณ ลำปาง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
52  นางสาว รุจิรัตน์ เป็งสา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
53  นาง ศิริญา ยศบุญเรือง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
54  นาง นภารัตน์ สูตรเลข  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
55  นาย ดุษฎี ศรีทรงราช  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
56  นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
57  นางสาว ตรีนุช เพชรแสนงาม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
58  นาง บุญฑริกา วงศ์คำลือ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
59  นางสาว นารีรัตน์ รุ่งเรือง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
60  นาง ทิวาพร วงศ์สุวรรณ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
61  นาง กัญญารัตน์ มูลวิชา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
62  นาย นพพร ปุกคำ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
63  นาย จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
64  นาง พัชรินทร์ สุภายอง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
65  นาง ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
66  นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
67  นาง มณีรัตน์ ภิญโญ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
68  นาง เนื้อน้อง ศรีตะบุตร  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
69  นาง อรชร ฤกษ์วัลย์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
70  นาง นงนุช แสนเงิน  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
71  นาง นาริฐา อินถานะ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
72  นาง อัญญ์ชลีย์ สิทธิ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
73  นาง ปารมี สุปินะ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
74  นางสาว ศิรินุช ใจศีลธรรม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
75  นาง อำไพ พิชิตสันต์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
76  นางสาว สายทอง อินถาสาร  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
77  นาย ภูวณัฐ โพธิ์งาม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
78  นางสาว พิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
79  นาง สิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
80  นาย ชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
81  นาย ชลอ ประชุมฉลาด  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
82  นาง จิตรา เครือตัน  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
83  นาย ญาณวุฒิ กันทะวงศ์  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
84  นางสาว สุวรีย์ ศิริวรรณ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
85  นางสาว พรผกา ต้อนรับ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
86  นางสาว ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
87  นางสาว กฤติยา ทรัพย์วงษ์  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
88  นางสาว อัจฉรา ชื่นใจ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
89  นาง ศิริธร จะวรรณา  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
90  นาง นิชานันท์ เมฆศิริ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
91  นาง อริศรา บุญยืน  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
92  นางสาว ทิพย์วรรณ ภัทรลาภา  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
93  นาง ดวงฤทัย จันทรวรเชตต์  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
94  นางสาว จันทรานี แก้วประเสริฐ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
95  นาง ปราณี สวนเจริญ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
96  นางสาว ปริมพร จันทรเวคิน  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
97  นางสาว แพรพลอย คำปิงบุตร  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
98  นางสาว ปิญชาน์ รินง้าว  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
99  นาง มยุรี ท้าวศรีชัย  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
100  นางสาว อธิชา แสงบุญเรือง  06. คณิตศาสตร์
101  นางสาว เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม  06. คณิตศาสตร์
102  นาย พิสิฐ คำภิโร  06. คณิตศาสตร์
103  นาง ชนิดา ธรรมลังกา  06. คณิตศาสตร์
104  นาง กิ่งลดา หมื่นสันธิ  06. คณิตศาสตร์
105  นางสาว กนกวรรณ ญาณปัญญา  06. คณิตศาสตร์
106  นางสาว ภัทรวรรณ ตรียสรศัย  06. คณิตศาสตร์
107  นางสาว สุพรรณี กาทอง  06. คณิตศาสตร์
108  นาย บรรเจิด สระปัญญา  06. คณิตศาสตร์
109  นาย ธีรวัฒน์ กันทะ  06. คณิตศาสตร์
110  นาง วาริศา ไชยญา  06. คณิตศาสตร์
111  นาง จุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล  06. คณิตศาสตร์
112  นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด  06. คณิตศาสตร์
113  นาง ศิริกานดา กันธิดา  06. คณิตศาสตร์
114  นางสาว นิตยา มูลคำ  06. คณิตศาสตร์
115  นาง ศุทธินี ไชยรินทร์  06. คณิตศาสตร์
116  นาง วรัฐทยา ฝั้นสืบ  06. คณิตศาสตร์
117  นาย ณัฏฐพล ขวัญเจริญ  06. คณิตศาสตร์
118  นาง ธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์  06. คณิตศาสตร์
119  นาง พรนภัส เอื้อแท้  06. คณิตศาสตร์
120  นาง ณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร  06. คณิตศาสตร์
121  นาง วัชรียา กฤตสิริทิพย์  06. คณิตศาสตร์
122  นางสาว อำไพ มนัสสันติ  06. คณิตศาสตร์
123  นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์  06. คณิตศาสตร์
124  นางสาว สิริญา ศรีชัย  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
125  นาย ปฐวี มณีวงศ์  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
126  นาง พรพรรณ์ ไชยเมือง  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
127  ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ ยาตรา  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
128  นาย บดินทร์ แต้มดื่ม  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
129  นางสาว วิภาวี แต้มไว  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
130  นาย สมบูรณ์ เหมือนจันทร์  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
131  นาย จีรศักดิ์ ถาน้อย  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
132  นาย อนุชิต แสงศิริรัตน์  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
133  นาย เดชพล ตรีเพ็ชร  18. การงานอาชีพฯ (เกษตร)
134  นางสาว จักรกรียา มาธุระ  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
135  นางสาว ชนิดา พลแสน  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
136  นางสาว ปุณิกา สมจิตต์  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
137  นางสาว ปัญญทิพย์ พูนพิพัฒน์  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
138  นางสาว นันธิยาภรณ์ โชควัฒนนิธิ  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
139  นางสาว ศิญาภัสร์ สิทธิเลิศวิศาล  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
140  นาง จิราภรณ์ ทำทอง  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
141  นาย ศราวุธ สิทธิชุม  23. ลูกจ้างประจำ
142  นาย อุทัย ใจเชื้อ  23. ลูกจ้างประจำ
143  นาย หยัด แขไข  23. ลูกจ้างประจำ
144  นาง รุจิรา จิน๊ะหล้า  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
145  นางสาว นิตยา จอมคำ  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
146  นาง วันเพ็ญ แก้วพุง  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
147  นางสาว อัญชลี ลี้ประเสริฐ  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
148  นางสาว เจียมใจ ฝั้นสกูล  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
149  นางสาว รุ่งทิวา แซ่หลิว  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
150  นางสาว กันทิมา แก้วดิษฐ์  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
151  นาง เสาร์คำ คุณศรี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
152  นาง นิศานารถ สูงกล่ำ  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
153  นาง เพ็ญศรี ธรรมลังกา  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
154  นางสาว กมลรัตน์ แสงจันทร์  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
155  นาง ศิริพร อินยาศรี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
156  นาง บัววอน ใจนา  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
157  นาง ธนาภา ผ่องแผ้ว  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
158  นาง อัมพา หอมน้อย  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
159  นางสาว วิลัยพร ยศปินตา  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
160  นาย Ian Fletcher Happy  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
161  นาย Jack Jobling  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
162  นางสาว Zhou Zhou  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
163  นาย isiah blaze adams  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
164  นาย Clement Charles Quentin Bats  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
165  นาย Joshua Chrles Berry  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
166  นาง Kim Yun Sook  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
167  นาย ปฏิญญา ปอนสืบ  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
168  นาย ธวัช กันทะวงค์  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
169  นาย ประยุทธิ์ ปาพันธ์  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
170  นาย สมบัติ สูงกล่ำ  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
171  นาย อาทร รื่นเริง  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
172  นาย ประเสริฐ กุลวงค์  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
173  นาย สุบิน อินทะปัญโญ  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
174  นาย สุริยา สิทธิชุม  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
175  นาย ขวัญชัย สิทธิชุม  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
176  นาย สัญญา จันทร์สมวงศ์  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
177  นาย เกษม แก้วตาบุตร  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
178  นาย ศุภกิจ วงศ์แก้ว  45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์
179  นาย อุเทน ทิพย์ปลูก  45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์
180  นาย รังสรรค์ แสนทิพย์  46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม
181  นาย บุญเสาร์ หลักบึง  46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม
182  นาง สุวรรณนพ เทพใหม่  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
183  นางสาว ศุภลักษณ์ ก้อนเชื้อรัตน์  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
184  นาง บุญธรรม วงศ์ไชยา  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
185  นางสาว วันทนีย์ ธรรมสาร  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
186  นาง บัวพรรณ์ กาสาย  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
187  นางสาว วัณณีย์ ชุมภู  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
188  นาง เกษรา บุญหล่อ  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
189  นาง นริศรา พรมริน  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
190  นาย พงศ์เกษม เตชะสาย  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
191  นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
192  นาย กรกฏ อุ่นเรือน  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
193  นาง พัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
194  นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
195  นางสาว ประภาพร โล่ตระกูล  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
196  นางสาว ธนาภรณ์ เครือคำน้อย  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
197  นางสาว สิลิลลัคน์ อินทะจักร  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
198  นาง พิชญาภา ไชยวรรณ  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
199  นางสาว ภัสรลักษณ์ ใจขัด  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
200  นาง มานิตา สุขชม  12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
201  นางสาว อรวรรณ กันธิมา  12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
202  นางสาว สกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
203  นาง ณปภัช ช่างสกล  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
204  นาง ระวิวรรณ ภักดี  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
205  นางสาว ดารุณี คำนวล  15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
206  นาย ธีรพันธ์ ปิงแก้ว  15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
207  นาย อดิศร ใจบ้านเอื้อม  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
208  นาง ศรีนวย สำอางค์ศรี  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
209  นาง อัญชญา ต๊ะนา  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
210  นางสาว พิมพ์อักษร วรินทร์ฐศิณี  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
211  นาง ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
212  นาย พรหมรังษี ทรงศรีสกุล  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
213  นาย ยุทธนา เถียรประภากุล  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
214  นาย พรชัย มั่นเหมาะ  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
215  นาย ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
216  นาง สุดรัก ราชประสิทธิ์  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
217  นางสาว ทิพวรรณ ทัศเทียมพงษ์  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
218  นางสาว สมพร กอนเชื้อ  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
219  นางสาว สรัลพร สุปินะ  26. ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์)
220  นางสาว ณัฐชยา สี่สุวรรณ  27. ครูจ้างสอนชาวไทย (สุขศึกษา)
221  นางสาว กมลนัยน์ ต้องจิตต์  28. ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)
222  นาย ยศวริศ กลิ่นฟุ้ง  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
223  นางสาว อัญชลี ต่อปัญญา  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
224  นางสาว พรชนัน มาลัยทอง  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
225  นางสาว รัตนาภรณ์ มโนใจ  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
226  นางสาว พุทธชาด เทียนไชย  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
227  นาย อดุลย์ศักดิ์ สองสีดา  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
228  นาง สุภัสสรา บุนนาค เลลี  37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน
229  นางสาว ดารณี สมสิทธิ์  37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน
230  นาย ธีรพันธ์ ฉัตรธนาชัย  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
231  นางสาว จิตประภา ศรีตาบุตร  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
232  นางสาว อนุสรา ต๊ะรังษี  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
233  นางสาว แววใจ แหนมเชย  39. ลูกจ้างชั่วคราว งานแผนงาน
234  นาย พงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
235  นางสาว อภิญญา สังข์ครุฑ  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
236  นางสาว ธมลวรรณ ปวงคำ  41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด
237  นางสาว จันทร์แก้ว ใจเมือง  41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด
238  นางสาว วิภาวดี ปอสี  42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย
239  นางสาว จริยา ทับทิมทอง  42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย
240  นาย สิทธิชัย ธรรมสิทธิ์  43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา
241  นาย ลีนวัฒน์ สมพันธ์  43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา
242  นาย กุลพัทธ์ ทนุชิด  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
243  นางสาว พรรษเฉลิม ณ ลำปาง  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
244  นางสาว วิลาวัลย์ ทะวะดี  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
245  นางสาว ปิยะกมล รื่นเริง  50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า
246  นาง ศรีวิลัย วงศ์พรหม  50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า
247  นาง วิชิต วงค์มั่น  51. ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน
248  นางสาว กุญชรี ผ่านสุวรรณ  52. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)