2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
   
 
ค้นหาตามชื่แหล่งเรียนรู้ :
ค้นหาตามชื่อหน่วยงาน :
ค้นหาตามประเภทแหล่งเรียนรู้ :

พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ลำดับ
ปี
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย
แหล่งเรียนรู้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
จำนวนครั้ง
1  2552  สาระเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ถนนคนเดิน  21
2  2551  กลุ่มงานบริการสาธารณะ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ห้องศูนย์ศิลปะ  180
3  2551  กลุ่มงานบริการสาธารณะ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ห้องศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์  200
แสดงหน้าละ 20 รายการ หน้าที่ 1 / 1