2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
   
 
ค้นหาตามชื่องาน/กิจกรรม :
ค้นหาตามชื่อหน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :
เลือกวันที่
ถึงวันที่ :
เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ลำดับ
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
วันที่ทำกิจกรรม
งาน/กิจกรรม
ผลงาน
1  กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ด.ญ.จุฑามทศ     พุ่มไม่
ด.ญ.อารัญญา      ปัญญาหล้า
ด.ญ.ฤทัยรัตน์       มานะผัน 
 18 ส.ค. 2550  ชนะเลิศ  ระดับช่วงชั้นที่  3  การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 1
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เกียรติบัตร  รางวัลที่ 1  
แสดงหน้าละ 20 รายการ หน้าที่ 1 / 1