2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 






  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
   
 
ค้นหาตามชื่อโรงเรียนที่มาดูงาน :
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย :
ตั้งแต่วันที่ :
เลือกวันที่
ถึงวันที่ :
เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ลำดับ
1  โรงเรียนประชาบำรุง  6 ก.พ. 2552  ระบบงานทางด้านฝ่ายบริหาร การเงิน การปกครอง วิชาการ ห้องสมุด สื่อการสอน และทั่วไป  ทุกด้าน
2  โรงเรียนเบญจมราชรังสกฤษฎิ์  5 ก.พ. 2552  ด้านแผนงานโรงเรียน งบประมาณ ระบบบัญชี งานพัศดุ งานบุคลากร และอื่นๆ  ทุกด้าน
3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  16 ก.พ. 2552  ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ทุกด้าน
แสดงหน้าละ 20 รายการ หน้าที่ 1 / 1