2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลจำแนกตามตำแหน่ง
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
 ลูกจ้างชั่วคราวงานผลิตน้ำดื่ม  2  0  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสวัสดิการร้านค้า  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานนักการภารโรง  7  0  7  2.82
 ลูกจ้างชั่วคราวงานรักษาความสะอาดอาคาร  0  16  16  6.45
 ลูกจ้างชั่วคราวงานภูมิทัศน์  2  0  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานอนามัยโรงเรียน  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานโภชนาการ  0  7  7  2.82
 ลูกจ้างชั่วคราวงานโสตทัศนศึกษา  2  0  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานชุมชนสัมพันธ์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานประชาสัมพันธ์  1  0  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบริหารทั่วไป  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานยามรักษาการณ์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานระบบดูแลช่วยเหลือ  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบุคลากร  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานห้องสมุด  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบริการวิชาการ  2  1  3  1.21
 ลูกจ้างชั่วคราวงานทะเบียน  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานวัดผล  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานบริหารวิชาการ  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  1  2  3  1.21
 ลูกจ้างชั่วคราวงานแผนงานและประกันคุณภาพ  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานขับรถ  3  0  3  1.21
 ลูกจ้างชั่วคราวงานการเงิน  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานพัสดุ  0  2  2  0.81
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสารบรรณ  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานงบประมาณและผอ.  0  1  1  0.40
 ลูกจ้างประจำ  3  0  3  1.21
 ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  1  0  1  0.40
 ครูอาสาสมัครชาวไทย  0  0  0  0.00
 ครูอัตราจ้างต่างประเทศ  4  1  5  2.02
 ครูอัตราจ้างชาวไทย  1  5  6  2.42
 ครูผู้ช่วย  2  2  4  1.61
 ครู คศ. 1  5  12  17  6.85
 ครู คศ. 2  9  41  50  20.16
 ครู คศ. 3  18  68  86  34.68
 ครู คศ. 4  0  0  0  0.00
 ครูกิตติคุณ (ครูอาวุโส)  0  0  0  0.00
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  0  1  0.40
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2  2  4  1.61
 อาจารย์ 1  0  0  0  0.00
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสมาคมผู้ปกครองและครู  0  0  0  0.00
รวม     66  178  244  98
หมายเหตุ :: กดที่ตัวเลขในช่อง ของ ชาย หรือ หญิง ที่ต้องการ เพื่อเข้าไปดูรายชื่อของบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง