2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
 04. ภาษาไทย 1 11 12 8.00
 05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 16 17 11.33
 06. คณิตศาสตร์ 5 19 24 16.00
 07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 11 29 40 26.67
 08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 16 17 11.33
 09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 1 2 3 2.00
 10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 1 3 4 2.67
 11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 0 4 4 2.67
 12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) 0 2 2 1.33
 13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 2 3 2.00
 14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 0 3 3 2.00
 15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 1 1 2 1.33
 16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย) 1 2 3 2.00
 17. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 4.00
 18. การงานอาชีพฯ (เกษตร) 1 0 1 0.67
 19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม) 0 2 2 1.33
 20. เทคโนโลยี 0 0 0 0.00
 21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ) 3 0 3 2.00
 22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ) 1 3 4 2.67
รวม    34 116 150 100
 
แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้