2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
 23. ลูกจ้างประจำ 3 0 3 4.23
 35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ 0 7 7 9.86
 36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ 2 4 6 8.45
 37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน 0 2 2 2.82
 38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 2 3 4.23
 39. ลูกจ้างชั่วคราว งานแผนงาน 0 1 1 1.41
 40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี 1 1 2 2.82
 41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด 0 2 2 2.82
 42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย 0 2 2 2.82
 43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา 2 0 2 2.82
 44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ 3 0 3 4.23
 45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์ 2 0 2 2.82
 46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม 2 0 2 2.82
 47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ 0 7 7 9.86
 48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด 0 16 16 22.54
 49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 8 0 8 11.27
 50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า 0 2 2 2.82
 51. ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน 0 1 1 1.41
รวม    24 47 71 100
 
แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้