2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ผลงานดีเด่นของครู
   
 
ค้นหาตามชื่องาน/กิจกรรม :
ค้นหาตามชื่อหน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :
เลือกวันที่
ถึงวันที่ :
เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ลำดับ
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
วันที่ทำกิจกรรม
งาน/กิจกรรม
ผลงาน
1  กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 1.นางสุประวีณ์   สมบูรณ์ศรี
2.นางมิ่งขวัญ   ธรรมสโรช
3.นางสาวศรีสุดา   ศิริ
4.นางจุไล   มูลละ
5.นางสาวนภัสวรรณ   ทรัพย์มหาสมุทร
6.นางนงนภัส   รัฐไผท
7.นางสาวปราณี   ลิ้มเจริญ
8.นายศรีเมฆ   ศรีวรรณบุตร
9.นางปนัดดา   อุปพันธ์
10.นางจันทิมา   วงศ์ทิพย์ 
 16 ม.ค. 2552  งานวันครูประจำปี 2552 ปีการศึกษา 2551  ระดับจังหวัด  เกียรติบัตร  อื่นๆ  รางวัลเฃิดฃูเกียรติครูดีเด่น
แสดงหน้าละ 20 รายการ หน้าที่ 1 / 1