2567
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
 24. ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย) 0 0 0 0.00
 25. ครูจ้างสอนชาวไทย (แนะแนว) 0 0 0 0.00
 26. ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์) 0 1 1 7.69
 27. ครูจ้างสอนชาวไทย (สุขศึกษา) 0 1 1 7.69
 28. ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา) 0 1 1 7.69
 29. ครูจ้างสอนชาวไทย (คณิตศาสตร์) 0 0 0 0.00
 30. ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชีพฯ) 0 0 0 0.00
 31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา) 1 2 3 23.08
 32. ครูจ้างสอนชาวไทย(ต่างประเทศ 1) 0 0 0 0.00
 33. ครูจ้างสอนชาวไทย (ต่างประเทศ 2) 0 0 0 0.00
 34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 5 2 7 53.85
รวม    6 7 13 100
 
แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้