2565
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลจำแนกตามตำแหน่ง
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
 ลูกจ้างชั่วคราวงานผลิตน้ำดื่ม  2  0  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสวัสดิการร้านค้า  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานนักการภารโรง  5  0  5  1.96
 ลูกจ้างชั่วคราวงานรักษาความสะอาดอาคาร  0  16  16  6.27
 ลูกจ้างชั่วคราวงานภูมิทัศน์  2  0  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานอนามัยโรงเรียน  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานโภชนาการ  0  6  6  2.35
 ลูกจ้างชั่วคราวงานโสตทัศนศึกษา  2  0  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานชุมชนสัมพันธ์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานประชาสัมพันธ์  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบริหารทั่วไป  1  3  4  1.57
 ลูกจ้างชั่วคราวงานยามรักษาการณ์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานระบบดูแลช่วยเหลือ  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบุคลากร  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างชั่วคราวงานห้องสมุด  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานบริการวิชาการ  2  0  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานทะเบียน  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานวัดผล  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานบริหารวิชาการ  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  2  3  5  1.96
 ลูกจ้างชั่วคราวงานแผนงานและประกันคุณภาพ  0  1  1  0.39
 ลูกจ้างชั่วคราวงานขับรถ  2  0  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานการเงิน  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานพัสดุ  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสารบรรณ  0  2  2  0.78
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสำนักงานงบประมาณและผอ.  0  0  0  0.00
 ลูกจ้างประจำ  6  0  6  2.35
 ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  1  0  1  0.39
 ครูอาสาสมัครชาวไทย  0  0  0  0.00
 ครูอัตราจ้างต่างประเทศ  3  1  4  1.57
 ครูอัตราจ้างชาวไทย  1  5  6  2.35
 ครูผู้ช่วย  2  4  6  2.35
 ครู คศ. 1  6  18  24  9.41
 ครู คศ. 2  8  39  47  18.43
 ครู คศ. 3  22  68  90  35.29
 ครู คศ. 4  0  0  0  0.00
 ครูกิตติคุณ (ครูอาวุโส)  0  0  0  0.00
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  0  1  0.39
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  0  0  0  0.00
 อาจารย์ 1  0  0  0  0.00
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์  0  4  4  1.57
 ลูกจ้างชั่วคราวงานสมาคมผู้ปกครองและครู  0  0  0  0.00
รวม     68  187  255  100
หมายเหตุ :: กดที่ตัวเลขในช่อง ของ ชาย หรือ หญิง ที่ต้องการ เพื่อเข้าไปดูรายชื่อของบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง