2565
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
   
 
กลุ่มสาระ :
ชื่อ :
ณ วันที่ : เลือกวันที่    
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
รายชื่อบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
กลุ่มสาระ
1  นาย สมชาย ใจไหว  01. ผู้บริหาร
2  นาย วิโรจ หลักมั่น  01. ผู้บริหาร
3  นางสาว ดวงเดือน จิตอารีย์  01. ผู้บริหาร
4  นาง พนิดา สุประการ  01. ผู้บริหาร
5  นาย ทวี เขื่อนแก้ว  01. ผู้บริหาร
6  นางสาว รัตติพร เสาจินดารัตน์  02. งานห้องสมุด
7  นางสาว ศศลักษณ์ เครือนันตา  02. งานห้องสมุด
8  นางสาว นันทนาพร วงศ์ยศ  02. งานห้องสมุด
9  นางสาว กฤติยา หอมเพียร  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10  นางสาว นารีรัตน์ จัดสวย  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11  นางสาว ปนัดดา ยะติน  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12  นางสาว กนกพร นิลแพทย์  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13  นางสาว พรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ  03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14  นาย กิติศักดิ์ พรมคำ  04. ภาษาไทย
15  นางสาว มีนณา ธนันไชย  04. ภาษาไทย
16  นางสาว เบญจมาศ นวลอนงค์  04. ภาษาไทย
17  นางสาว พัชรกรณ์ ชัยชนะ  04. ภาษาไทย
18  นาง กาญจนา ต๊ะวงศ์ษา  04. ภาษาไทย
19  นางสาว สุปราณี กาศเกษม  04. ภาษาไทย
20  นาง พิมพ์ทอง มหาแก้ว  04. ภาษาไทย
21  นาง ศิริญญา เขื่อนแก้ว  04. ภาษาไทย
22  นาง จุฬารัตน์ ยะรินทร์  04. ภาษาไทย
23  นางสาว รัตนา ธิชูโต  04. ภาษาไทย
24  นาง สายพร นาละออง  04. ภาษาไทย
25  นาง วิไล มังจักร์  04. ภาษาไทย
26  นางสาว มัลลิกา อิ่มลาภ  04. ภาษาไทย
27  นาย วรกมล ตั๋นมาเชื้อ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28  นาง ทัศนีย์ ตรีเพ็ชร  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29  นางสาว เมธาพร สงกานต์ทิพ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30  นาย ศราวุฒิ สุภายอง  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
31  นาง สุพรทิพย์ เปี้ยปลูก  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32  นางสาว ณฐาวิภา ดอนอุบล  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
33  นาง โสภิณ ศิริคำน้อย  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34  ว่าที่ร้อยตรี สชญา หล้าอินเชื้อ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
35  นาง กัญญารัตน์ นาคอ่อน  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
36  นาง อัญชลี ไชยดี  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37  ว่าที่ร้อยตรี ขวัญเรือน เพ็งมา  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38  นาง พราวพร ปันตา  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39  นาง ลลิตา ประชุมฉลาด  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40  นาง รักชนก ศรีชมภู  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41  นาง พรทิพา ผันผาย  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
42  นาง พิกุลทอง เปล่งศิริ  05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43  นางสาว วิภาวรรณ อุตจันทร์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
44  นางสาว จุฑามาศ กันทะวัง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
45  นาย พงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
46  นางสาว วราพร รัศมีจาตุรงค์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
47  นาย ฐิติกร หล้าวงศ์ษา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
48  นางสาว วริศรา กุณาบุตร  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
49  นาง จิรารัตน์ วงศ์วิไล  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
50  นาง จริยา โชติคณากุล  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
51  นาย ชลธิช ณ ลำปาง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
52  นางสาว รุจิรัตน์ เป็งสา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
53  นาง ศิริญา ยศบุญเรือง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
54  นาง นภารัตน์ สูตรเลข  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
55  นาย ดุษฎี ศรีทรงราช  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
56  นาย ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
57  นางสาว ตรีนุช เพชรแสนงาม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
58  นาง บุญฑริกา วงศ์คำลือ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
59  นางสาว นารีรัตน์ รุ่งเรือง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
60  นาง ฐิตารีย์ จีรเธียรกุล  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
61  นาง กัญญารัตน์ มูลวิชา  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
62  นาย นพพร ปุกคำ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
63  นาย จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
64  นาง พัชรินทร์ สุภายอง  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
65  นาง ขวัญจิตร สุวรรณวงศ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
66  นาย ชัยณรงค์ ภักศิลป์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
67  นาง มณีรัตน์ ภิญโญ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
68  นาง เนื้อน้อง ศรีตะบุตร  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
69  นาง อรชร ฤกษ์วัลย์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
70  นาง นงนุช แสนเงิน  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
71  นาง นาริฐา อินถานะ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
72  นาง อัญญ์ชลีย์ สิทธิ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
73  นาง ปารมี สุปินะ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
74  นางสาว ศิรินุช ใจศีลธรรม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
75  นาง อำไพ พิชิตสันต์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
76  นาย สมโภชน์ ฟูใจ  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
77  นางสาว สายทอง อินถาสาร  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
78  นาย ภูวณัฐ โพธิ์งาม  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
79  นางสาว พิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
80  นาง สิริวิมล นิรันดร์กุลสิทธิ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
81  นาย ชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
82  นาย ชลอ ประชุมฉลาด  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
83  นาง จิตรา เครือตัน  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
84  นาย กฤชณิ์พจน์ สะอาด  07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
85  นางสาว สุวรีย์ ศิริวรรณ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
86  นางสาว พรผกา ต้อนรับ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
87  นาง กฤติยา เกียรติเสวี  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
88  นางสาว อัจฉรา ชื่นใจ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
89  นาง ศิริธร จะวรรณา  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
90  นาง นิชานันท์ เมฆศิริ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
91  นาง อริศรา บุญยืน  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
92  นาง ดวงฤทัย จันทรวรเชตต์  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
93  นาง ปราณี สวนเจริญ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
94  นางสาว แพรพลอย คำปิงบุตร  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
95  นางสาว ปิญชาน์ รินง้าว  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
96  นาง มยุรี ท้าวศรีชัย  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
97  นาย หรินทร์ คะระวาด  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
98  นางสาว ศิรินทร์ สุดเจริญ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
99  นาง จงกลณี ภักดีเจริญ  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
100  นาง สุภาพร อ้วนสะอาด  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
101  นาง พรทิพย์ จักรแก้ว  08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
102  นางสาว เสาวลักษณ์ อินต๊ะสม  06. คณิตศาสตร์
103  นาย พิสิฐ คำภิโร  06. คณิตศาสตร์
104  นาง กิ่งลดา หมื่นสันธิ  06. คณิตศาสตร์
105  นางสาว ภัทรวรรณ ตรียสรศัย  06. คณิตศาสตร์
106  นางสาว สุพรรณี กาทอง  06. คณิตศาสตร์
107  นาย บรรเจิด สระปัญญา  06. คณิตศาสตร์
108  นาย ธีรวัฒน์ กันทะ  06. คณิตศาสตร์
109  นาง วาริศา ไชยญา  06. คณิตศาสตร์
110  นาง จุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล  06. คณิตศาสตร์
111  นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด  06. คณิตศาสตร์
112  นาง ศิริกานดา กันธิดา  06. คณิตศาสตร์
113  นาง ศุทธินี ไชยรินทร์  06. คณิตศาสตร์
114  นาง วรัฐทยา ฝั้นสืบ  06. คณิตศาสตร์
115  นาย ณัฏฐพล ขวัญเจริญ  06. คณิตศาสตร์
116  นาง ธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์  06. คณิตศาสตร์
117  นาง พรนภัส เอื้อแท้  06. คณิตศาสตร์
118  นาง ทิพวรรณ์ บุญเป็ง  06. คณิตศาสตร์
119  นาง ณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร  06. คณิตศาสตร์
120  นาง วัชรียา กฤตสิริทิพย์  06. คณิตศาสตร์
121  นางสาว อำไพ มนัสสันติ  06. คณิตศาสตร์
122  นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์  06. คณิตศาสตร์
123  นาง จันทนา สัญญเดช  06. คณิตศาสตร์
124  นาง จันทรัตน์ ดวงฟู  06. คณิตศาสตร์
125  นาง วาสนา ชัยเนตร  06. คณิตศาสตร์
126  นาง ปิ่นทิพย์ อินกร  06. คณิตศาสตร์
127  นางสาว สิริญา ศรีชัย  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
128  นาย ปฐวี มณีวงศ์  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
129  นาง พรพรรณ์ ไชยเมือง  13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
130  นาย บดินทร์ แต้มดื่ม  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
131  นางสาว วิภาวี แต้มไว  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
132  นาง เบญญาภา เครือสบจาง  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
133  นาย สมบูรณ์ เหมือนจันทร์  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
134  นาย จีรศักดิ์ ถาน้อย  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
135  นาย อนุชิต แสงศิริรัตน์  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
136  นาง เพ็ชรศรี ทิพกนก  17. สุขศึกษาและพลศึกษา
137  นาย เดชพล ตรีเพ็ชร  18. การงานอาชีพฯ (เกษตร)
138  นางสาว เปรมจิตร เกลียวฝั้น  24. ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)
139  นางสาว อัญชลีพร เชียงพันธ์  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
140  นางสาว พิชชาภัทร์ นนท์วิบูลวัฒนา  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
141  นางสาว กชกร ดอนอุบล  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
142  นางสาว ปัญญทิพย์ พูนพิพัฒน์  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
143  นางสาว นันธิยาภรณ์ โชควัฒนนิธิ  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
144  นางสาว ศิญาภัสร์ สิทธิเลิศวิศาล  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
145  นาง จิราภรณ์ ทำทอง  35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ
146  นาย ศราวุธ สิทธิชุม  23. ลูกจ้างประจำ
147  นาย อุทัย ใจเชื้อ  23. ลูกจ้างประจำ
148  นาย อำนวย พุทธิมา  23. ลูกจ้างประจำ
149  นาย หยัด แขไข  23. ลูกจ้างประจำ
150  นาย สมาน จอมคำ  23. ลูกจ้างประจำ
151  นาย ผัด ใจเชื้อ  23. ลูกจ้างประจำ
152  นางสาว ชดาทิพย์ แย้มดนตรี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
153  นางสาว นิตยา จอมคำ  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
154  นาง วันเพ็ญ แก้วพุง  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
155  นางสาว กันทิมา แก้วดิษฐ์  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
156  นางสาว เกษกนก อินทรศิริธร  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
157  นาง เสาร์คำ คุณศรี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
158  นาง ศิริพร อินยาศรี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
159  นาง บัววอน ใจนา  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
160  นาง ธนาภา ผ่องแผ้ว  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
161  นาง อัมพา หอมน้อย  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
162  นาง ศิริพร ฉิมพลี  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
163  นางสาว วิลัยพร ยศปินตา  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
164  นาง ดวงชาญ จอมคำ  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
165  นาง บุญยง นนท์เต็ม  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
166  นางสาว จันทร์ สารหน่อแก้ว  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
167  นางสาว ลำดวน ช่างสัก  48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด
168  นาย Samuel Publicover Hamilton  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
169  นางสาว Zhou Zhou  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
170  นาย isiah blaze adams  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
171  นาย Clement Charles Quentin Bats  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
172  นาย Joshua Chrles Berry  34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
173  นาย ณัฐพล กันทะตั๋น  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
174  นาย วุฒิไกร สุสา  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
175  นาย จตุรงค์ คำสืบ  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
176  นาย อาทร รื่นเริง  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
177  นาย สุริยา สิทธิชุม  49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
178  นาย ไตรภพ ศรีใจแก้ว  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
179  นาย เกษม แก้วตาบุตร  44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
180  นาย ศุภกิจ วงศ์แก้ว  45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์
181  นาย อุเทน ทิพย์ปลูก  45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์
182  นาย รังสรรค์ แสนทิพย์  46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม
183  นาย บุญเสาร์ หลักบึง  46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม
184  นางสาว ณัฐปภัสร์ หล้าอินเชื้อ  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
185  นางสาว ปภาวี กันทาวงค์  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
186  นาง บุญธรรม วงศ์ไชยา  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
187  นาง บัวพรรณ์ กาสาย  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
188  นางสาว นงค์ลักษณ์ แก้วกันธา  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
189  นาง เกษรา บุญหล่อ  47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ
190  นาย พงศ์เกษม เตชะสาย  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
191  นางสาว ศิรินทิพย์ รุมารถ  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
192  นาง นพพร ปรียานนท์  09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
193  นาย กรกฏ อุ่นเรือน  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
194  นาง พัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
195  นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
196  นางสาว ประภาพร โล่ตระกูล  10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
197  นาง พิชญาภา ไชยวรรณ  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
198  นาง ณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
199  นาง ปัทมาพร อินดาวงศ์  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
200  นางสาว ภัสรลักษณ์ ใจขัด  11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
201  นางสาว มานิตา ดวงสุดา  12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
202  นางสาว อรวรรณ กันธิมา  12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
203  นางสาว สกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
204  นางสาว วรรณกมล ศุภวิมุติ  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
205  นาง ระวิวรรณ ภักดี  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
206  นาง วีณา ศิรประภาศิริ  14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
207  นาย ธีรพันธ์ ปิงแก้ว  15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
208  นาย อดิศร ใจบ้านเอื้อม  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
209  นาง ศรีนวย สำอางค์ศรี  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
210  นาง อัญชญา ต๊ะนา  16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
211  นาง ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
212  นาง อนงค์วรรณ ไชยเตกุล  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
213  นาง มาลินี สายสิงห์ทอง  19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
214  นาย พรหมรังษี ทรงศรีสกุล  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
215  นาย ยุทธนา เถียรประภากุล  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
216  นาย พรชัย มั่นเหมาะ  21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
217  นาย ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
218  นาง สุดรัก ราชประสิทธิ์  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
219  นางสาว ทิพวรรณ ทัศเทียมพงษ์  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
220  นางสาว สมพร กอนเชื้อ  22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
221  นางสาว กุญชรี ผ่านสุวรรณ  26. ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์)
222  นางสาว ดวงฤทัย ธนามี  28. ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)
223  นางสาว พรชนัน มาลัยทอง  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
224  นางสาว รัตนาภรณ์ มโนใจ  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
225  นางสาว พุทธชาด เทียนไชย  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
226  นาย อดุลย์ศักดิ์ สองสีดา  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
227  นาย นคร ยะเรือนงาม  36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ
228  นาง สุภัสสรา บุนนาค เลลี  37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน
229  นางสาว ดารณี สมสิทธิ์  37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน
230  นางสาว มัลลิกา แน่นอุดร  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
231  นางสาว จิตประภา ศรีตาบุตร  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
232  นาง ปราณี มั่งไคร้  38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป
233  นางสาว แววใจ แหนมเชย  39. ลูกจ้างชั่วคราว งานแผนงาน
234  นาย ยศวริศ กลิ่นฟุ้ง  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
235  นาย พงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
236  นางสาว อภิญญา สังข์ครุฑ  40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี
237  นางสาว ธมลวรรณ ปวงคำ  41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด
238  นางสาว จันทร์แก้ว ใจเมือง  41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด
239  นางสาว จริยา ทับทิมทอง  42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย
240  นาง จิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหลื่อม  42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย
241  นาย ลีนวัฒน์ สมพันธ์  43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา
242  นาย วรการ ศิริประยงค์  43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา
243  นางสาว พรรษเฉลิม ณ ลำปาง  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
244  นาย อมรเทพ ฝั้นชมภู  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
245  นางสาว วิลาวัลย์ ทะวะดี  31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
246  นางสาว ปิยะกมล รื่นเริง  50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า
247  นาง ศรีวิลัย วงศ์พรหม  50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า
248  นางสาว ดวงฤดี ไหมเครือแจ้  51.0 ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน
249  นาง วิชิต วงค์มั่น  51.0 ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน
250  นางสาว อารยา อานันท์  52.0 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
251  นางสาว ธาวินี ธิวัย  52.0 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
252  นางสาว รัชดาภรณ์ ชูชนะ  52.0 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
253  นางสาว วิราการต์ แก้วรังษี  52.0 นักศึกษาฝึกประสบการณ์
254  นาย นนทวัฒน์ พิมสาร  52. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ
255  นางสาว อนุสรา ต๊ะรังษี  52. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ