2565
  สารสนเทศบุคลากร
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ข้อมูลครูจำแนกตามฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครูจ้างสอนและอื่นๆ
ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประชุมอบรม และสัมมนา
 
  สารสนเทศนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามที่อยู่อาศัย
จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายได้ผู้ปกครอง
 
  สารสนเทศด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์
ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้
กราฟแสดงการใช้แหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลสื่อวัสดุ-อุปกรณ์
 
  สารสนเทศด้านเกียรติยศความภาคภูมิใจ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นของนักเรียน
ผลงานดีเด่นของครู
กราฟแสดงผลงานดีเด่น
 
  สารสนเทศกิจกรรมและงานฝ่ายต่างๆ
ข้อมูลห้องพยาบาล
ภาวะการเจริญเติบโต
ข้อมูลงานธนาคารโรงเรียน
  ข้อมูลการออมเงินของนักเรียน
  ข้อมูลจำนวนบัญชีและจำนวนนักเรียน
ข้อมูลอื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  กราฟแสดงข้อมูลการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ
  ข้อมูลกิจกรรมงาน/ฝ่าย
 
 


  กลับหน้าหลัก  ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
   
 
ณ วันที่ : เลือกวันที่
พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
จบระดับการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
1  มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ. 5 หรือ ม.6 ) 2 10 12 8.82
2  อนุปริญญา (ปวช. + ป.กศ. ต้น) 0 0 0 0.00
3  อนุปริญญา (ปวท. + พ.ม.) 0 0 0 0.00
4  อนุปริญญา (ปวส. + ป.กศ.สูง) 2 2 4 2.94
5  ปริญญาตรี 17 52 69 50.74
6  ปริญญาตรี +ประกาศนียบัตร 1 10 11 8.09
7  ปริญญาโท 11 26 37 27.21
8  ปริญญาโท+ประกาศนียบัตร 0 2 2 1.47
9  ปริญญาเอก 1 0 1 0.74
10  ปริญญาเอก+ประกาศนียบัตร 0 0 0 0.00
11  ไม่มีข้อมูล 0 0 0 0.00
รวม    34 102 136 100
หมายเหตุ :: กดที่ตัวเลขในช่อง ของ ชาย หรือ หญิง ที่ต้องการ เพื่อเข้าไปดูรายชื่อของบุคลากร
แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด