ข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี
กลุ่มสาระ/งาน เพศ วุฒิการศึกษา รวมครู คาบสอน อายุ
ชาย หญิง ต่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมคาบ คาบเฉลี่ย อายุรวม อายุเฉลี่ย
 01. ผู้บริหาร  3  2  -  -  5  -  5  -  -  228  45.60
 02. งานห้องสมุด  -  3  -  1  2  -  3  -  -  145  48.33
 03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  5  -  1  4  -  5  -  -  226  45.20
 04. ภาษาไทย  1  11  -  6  5  -  12  -  -  531  44.25
 05. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1  16  -  7  10  -  17  -  -  816  48.00
 06. คณิตศาสตร์  5  19  -  9  13  -  24  -  -  1010  42.08
 07. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  11  29  -  20  20  -  40  -  -  1801  45.03
 08.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  1  16  -  9  6  -  17  -  -  736  43.29
 09. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)  1  2  -  2  1  -  3  -  -  107  35.67
 10. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)  1  3  -  3  1  -  4  -  -  146  36.50
 11. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  -  4  1  2  1  -  4  -  -  154  38.50
 12. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)  -  2  -  2  -  -  2  -  -  68  34.00
 13. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)  1  2  -  1  2  -  3  -  -  128  42.67
 14. ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)  -  3  -  2  -  -  3  -  -  102  34.00
 15. ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)  1  1  -  1  1  -  2  -  -  92  46.00
 16. ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)  1  2  -  3  -  -  3  -  -  155  51.67
 17. สุขศึกษาและพลศึกษา  5  1  -  4  2  -  6  -  -  249  41.50
 18. การงานอาชีพฯ (เกษตร)  1  -  -  1  -  -  1  -  -  36  36.00
 19. การงานอาชีพฯ (คหกรรม)  -  2  -  1  1  -  2  -  -  93  46.50
 21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)  3  -  -  2  1  -  3  -  -  136  45.33
 22. การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)  1  3  -  3  1  -  4  -  -  217  54.25
 23. ลูกจ้างประจำ  3  -  2  1  -  -  3  -  -  173  57.67
 26. ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์)  -  1  -  -  -  -  1  -  -  24  24.00
 27. ครูจ้างสอนชาวไทย (สุขศึกษา)  -  1  -  -  -  -  1  -  -  22  22.00
 28. ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)  -  1  -  -  -  -  1  -  -  27  27.00
 31. ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)  1  2  -  1  1  -  3  -  -  88  29.33
 34. ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ  7  2  -  -  -  -  9  -  -  300  33.33
 35. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอำนวยการ  -  7  2  1  -  -  7  -  -  289  41.29
 36. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวิชาการ  2  4  2  -  -  -  6  -  -  285  47.50
 37. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกิจการนักเรียน  -  2  1  -  -  -  2  -  -  84  42.00
 38. ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป  1  2  -  -  -  -  3  -  -  91  30.33
 39. ลูกจ้างชั่วคราว งานแผนงาน  -  1  -  1  -  -  1  -  -  49  49.00
 40. ลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยี  1  1  -  1  -  -  2  -  -  73  36.50
 41. ลูกจ้างชั่วคราว งานห้องสมุด  -  2  2  -  -  -  2  -  -  95  47.50
 42. ลูกจ้างชั่วคราว งานอนามัย  -  2  1  -  -  -  2  -  -  84  42.00
 43. ลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนศึกษา  2  -  -  -  -  -  2  -  -  63  31.50
 44. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ  3  -  -  -  -  -  3  -  -  149  49.67
 45. ลูกจ้างชั่วคราว งานภูมิทัศน์  2  -  -  -  -  -  2  -  -  92  46.00
 46. ลูกจ้างชั่วคราว งานผลิตน้ำดื่ม  2  -  -  -  -  -  2  -  -  108  54.00
 47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ  -  6  -  -  -  -  6  -  -  318  53.00
 48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด  -  16  -  -  -  -  16  -  -  800  50.00
 49. ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง  8  -  -  -  -  -  8  -  -  391  48.88
 50. ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการร้านค้า  -  2  -  -  -  -  2  -  -  97  48.50
 51. ลูกจ้างชั่วคราว งานระบบเติมเงิน  -  1  -  -  -  -  1  -  -  51  51.00
 52. ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  -  1  -  1  -  -  1  -  -  35  35.00
รวม/เฉลี่ย   69  180  11  86    0  249  -  -  10,964.00  44.03

ดูข้อมูลแบบละเอียด