21. การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)

นาย ยุทธนา เถียรประภากุล


นาย พรหมรังษี ทรงศรีสกุล


นาย พรชัย มั่นเหมาะ


กลับหน้าก่อน