48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด

นางสาว วิลัยพร ยศปินตา


นาง อัมพา หอมน้อย


นาง ธนาภา ผ่องแผ้ว


นาง บัววอน ใจนา


นาง ศิริพร อินยาศรี


นางสาว กมลรัตน์ แสงจันทร์


นาง เพ็ญศรี ธรรมลังกา


นาง นิศานารถ สูงกล่ำ


นาง เสาร์คำ คุณศรี


นางสาว กันทิมา แก้วดิษฐ์


นางสาว รุ่งทิวา แซ่หลิว


นางสาว เจียมใจ ฝั้นสกูล


นางสาว อัญชลี ลี้ประเสริฐ


นาง วันเพ็ญ แก้วพุง


นางสาว นิตยา จอมคำ


นาง รุจิรา จิน๊ะหล้า


กลับหน้าก่อน