47. ลูกจ้างชั่วคราว งานโภชนาการ

นาง เกษรา บุญหล่อ


นางสาว นงค์ลักษณ์ แก้วกันธา


นาง บัวพรรณ์ กาสาย


นางสาว วันทนีย์ ธรรมสาร


นาง บุญธรรม วงศ์ไชยา


นางสาว ปภาวี กันทาวงค์


นางสาว ณัฐปภัสร์ หล้าอินเชื้อ


กลับหน้าก่อน