48. ลูกจ้างชั่วคราว งานรักษาความสะอาด

นางสาว ลำดวน ช่างสัก


นางสาว จันทร์ สารหน่อแก้ว


นาง บุญยง นนท์เต็ม


นาง ดวงชาญ จอมคำ


นางสาว วิลัยพร ยศปินตา


นาง ศิริพร ฉิมพลี


นาง อัมพา หอมน้อย


นาง ธนาภา ผ่องแผ้ว


นาง บัววอน ใจนา


นาง ศิริพร อินยาศรี


นาง เสาร์คำ คุณศรี


นางสาว เกษกนก อินทรศิริธร


นางสาว กันทิมา แก้วดิษฐ์


นาง วันเพ็ญ แก้วพุง


นางสาว นิตยา จอมคำ


นางสาว ชดาทิพย์ แย้มดนตรี


กลับหน้าก่อน