พิมพ์รายงาน [บันทึกรายงานลงเครื่อง ในรูปแบบไฟล์ excel]
ลำดับ
ปี
กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย
ชื่อประเภทสื่อ
ชนิด/ยี่ห้อ/spec.
หมายเลขครุภัณฑ์
จำนวน
สถานที่เก็บ
จำนวนเครื่อง
ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต

จำนวน
เครื่องที่ใช้
ในการเรียน
การสอน

จำนวน
เครื่องที่ใช้
ในการ
บริหาร/ครู
ใช้เตรียม
การสอน
ได้ ไม่ได้
1  2551  กลุ่มงานบริการสาธารณะ  เครื่องเล่น VCD      4  ห้องเรียน 621 ห้องพักครูศิลปะ ห้องศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์ ห้องศูนย์การเรียนรู้วงดนตรีสากล        
2  2551  กลุ่มงานบริการสาธารณะ  คอมพิวเตอร์      9  ห้องพักครูศิลปะ ห้องศูนย์ศิลปะ ห้องศูนย์นาฎศิลป์ ห้องศูนย์ดนตรีไทย ห้องศูนย์การเรียนรู้วงโยธวาทิต ห้องศูนย์การเรียนรู้วงดนตรีสากล ห้องศูนย์การเรียนรู้เครื่องสายสากล        
รวมทั้งสิ้น    13   0 0 0 0
แสดงหน้าละ 20 รายการ หน้าที่ 1 / 1